Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Qtio Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tämä versio on käytössä 1.11.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Qtio Oy
Mäkitorpantie 3B
00620 Helsinki  
etunimi.sukunimi@qtio.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tommy Fraser
tommy.fraser@qtio.fi

3. Rekisterin nimi

Qtio Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään Qtio Oy:n asiakassuhteiden hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Qtio Oy:n ja asiakkaiden välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Asiakas ei voi ottaa yhteyttä Qtio Oy:n verkkosivuston kautta, ilman henkilötietojen antamista.

Henkilötietoja kerätään myös markkinointia varten.

Tietoja ei käytetä automatisoituun profilointiin tai päätöksentekoon.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:

Asiakkaiden perustiedot, kuten:

etu- ja sukunimi
lähiosoite
postitoimipaikka
maa
sähköpostiosoite
puhelinnumero
rekisterinpitäjän www-palvelujen käyttäjätunnukset ja salasanat.

Asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten:

asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (mukaan lukien palautteet ja reklamaatiot)
rekisteröityyn kohdistetut mahdolliset markkinointitoimenpiteet, sekä muut asiakassuhteen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet
suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

 

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja vastaanottavat:

Qtio Oy ja sen työntekijät, 
maksunvälittäjät, jotka vastaanottavat asiakkaan maksun
tilitoimisto, joka kirjaa tilaukset Qtio Oy:n kirjanpitoon
tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpidon 

 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Verkkosivuja ylläpitää Shopify Inc., joka tarjoaa Qtio Oy:lle verkossa toimivan sähköisen kaupankäyntialustan, minkä avulla Qtio Oy voi myydä tuotteita ja palveluita. Tiedot säilytetään Shopifyn palomuurisuojatuilla palvelimilla.

Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan sellaiset rekisterinpitäjän ennalta määritellyt työntekijät, joiden toimenkuvaan tietojen käsitteleminen kuuluu. Näitä työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjän sähköpostiosoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjän sähköpostiosoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Contact us

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.